Dự án Pi Network của tiến sĩ Ph.D, đại học Stanford - Hoa Kỳ