Trang Chủ Learn Mô hình nến

Mô hình nến

Trong phân tích kỹ thuật tài chính, mô hình nến là một chuyển động của giá được thể hiện bằng đồ thị trên biểu đồ hình nến mà một số người tin rằng có thể dự đoán một chuyển động thị trường cụ thể.

Rất tiếc! Chưa có bài viết nào.