Trang Chủ Learn Chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo kỹ thuật

Indicator là các điểm dữ liệu cho thấy hướng mà một tài sản sẽ di chuyển. Các chỉ báo này được các nhà đầu tư sử dụng rộng rãi để tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Các Indicator được sử dụng theo các khung thời gian và cặp tiền tệ.

Rất tiếc! Chưa có bài viết nào.