Trang Chủ Tác Giả Posts by Online Trade

Online Trade

Online Trade
38 POSTS 0 Bình luận
Tri thức hay kiến thức bao gồm những dữ kiện, thông tin, sự mô tả, hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm hay thông qua giáo dục. Trong tiếng Việt, cả "tri" lẫn "thức" đều có nghĩa là biết. Tri thức có thể chỉ sự hiểu biết về một đối tượng, về mặt lý thuyết hay thực hành.
Tắt Quảng Cáo [X]