Đăng ký tham gia Testnet dự án Electron

Electron là dự án phát triển cross-chain Bridge sử dụng công nghệ zk-proofs, kết nối NEARProtocol với các Blockchain khác. Dự án nhận được sự tài trợ $50K từ NEARProtocol

 
Enter your Discord username.
Điền Username Discord của bạn, ví dụ ABC#7892
Enter your Ethereum address.
Điền địa chỉ ví Metamask của bạn.
Do you consider yourself an experienced cross-chain bridge user?
Yes
Have you ever been a liquidity provider on a cross-chain bridge?
Yes
Which of the following terms is related to zero-knowledge proofs?
MiMC Sponge
Have you joined our Discord group?
Yes

Chúng tôi sẽ cập nhật sau!