Các trang Web Faucet, Claim Token Testnet cần thiết
Các trang Web Faucet, Claim Token Testnet cần thiết

Anh em làm Retroactive, Testnet không thể thiếu các trang Web bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật thêm thường xuyên.

Liên kết Claim Mạng
Open   ETH Goerli: Tạo tài khoản Alchemy, Login, mỗi 24 giờ được Claim 1 lần.
Open ETH Goerli: Mỗi 24 giờ được Claim 1 lần.
Open ETH Goerli: Claim ETH theo cơ chế PoW Faucet.
Open Muntichain Faucet : Kết nối ví, chọn Chain và Claim.
Open Claim các Token như LINK, SAND, USDC, USDT, WBTC…rồi Swap qua ETH Goerli.
Open Claim Mumbai Matic.
Open Claim Mumbai Matic.
Open Claim Testnet Opera FTMs.
Open BNB Smart Chain Faucet
Open ETH: zkSync Testnet Faucet
Open ETH: zkSync Testnet Faucet
Open Muntichain Faucet : Chọn loại Token, nhập ví, số lượng rồi Claim.
Open ETH Goerli: Claim ETH 
Open Claim ETH Goerli, MATIC Mumbai
Open ETH Goerli: Claim ETH 
Open Klaytn Faucet
Open Claim AVAX Test C-Chain
Open Faucet USDC Testnet các mạng như AVAX, Polygon, ETH, ALGO, FLOW, SOL, TRX…
Open Bridge Ethereum Goerli → Arbitrum Goerli →  
Open Bridge Ethereum Goerli → zkSync 2.0 Goerli → 
Open Claim các Tokens như DAI, USSDC, USSDT, ceUSSDT, WWBTC, WWETH  Aptos Logo
Open Claim APT Testnet Aptos Logo
Open    
Open    

 

 

Ngoài ra còn 1 số trang Web bạn tham khảo thêm: 

  1. Cointool.app
  2. Chaindrop.org