Nicolas Kokkalis Pi Network
Nicolas Kokkalis Pi Network

Logo PiBạn nên theo dõi thông tin chính thức, để tránh bị lừa đảo. Các kênh thông tin chính cần theo dõi:

Các bạn nào chưa biết vào kênh Developer thì xem hình bên dưới nhé!

Kênh dành cho nhà phát triển
Kênh dành cho nhà phát triển

@LTLJ – l would like know what are the pi team doing.
@nicolas: @LTLJ In what respect?
@LTLJ: @nicolas In terms of barter.
@LTLJ: @nicolas I’m glad you can reply. I didn’t expect that.
@nicolas: Oh this is very important.
We are focusing on creating the apps platform as a first step.
Through the platform there could be more applications of Pi,
not only barter/marketplaces.

Dịch ra tiếng Việt:

@LTLJ – Tôi muốn biết đội Pi đang làm gì.
@nicolas: @LTLJ Ở khía cạnh nào?
@LTLJ: @nicolas Về mặt hàng đổi hàng.
@LTLJ: @nicolas Tôi rất vui vì bạn có thể trả lời. Tôi không
mong đợi điều đó.
@nicolas: Ồ cái này rất quan trọng.
Chúng tôi đang tập trung vào việc tạo nền tảng ứng dụng
là bước đầu tiên.
Thông qua nền tảng có thể có nhiều ứng dụng hơn của Pi,
không chỉ trao đổi / thị trường.

Cập nhật trả lời của Nicolas trên kênh DEV
Cập nhật trả lời của Nicolas trên kênh DEV

@LTLJ: I would like to know the progress of the node and DAPP,
and hope to barter as soon as possible, so as to give pI value.
@nicolas: @LTLJ Both are progressing according to the plan.
We launched the platform a few days ago and will post more
updates on the testnet soon. We are very happy.

 

Dịch ra tiếng Việt:

@LTLJ: Tôi muốn biết tiến trình của Nodevà DAPP,
và hy vọng sẽ đổi hàng càng sớm càng tốt, để đưa ra giá trị Pi.
@nicolas: @LTLJ Cả hai đều tiến triển theo kế hoạch.
Chúng tôi đã ra mắt nền tảng này vài ngày trước và
sẽ sớm đăng thêm thông tin cập nhật trên testnet.
Chúng tôi rất hạnh phúc.

Cập nhật trả lời của Nicolas trên kênh DEV
Cập nhật trả lời của Nicolas trên kênh DEV

@LTLJ – l would like know what are the pi team doing.
@nicolas: An even newer version of the node will be coming
soon.
This or needy week.
@nicolas: 0.3.1 or 0.4
@nicolas: We are working on it.

Dịch ra tiếng Việt:

@nicolas: Một phiên bản mới hơn của nút sẽ đến sớm.
Tuần này hay gần nhất.
@nicolas: 0.3.1 hoặc 0.4
@nicolas: Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cập nhật thông báo của Nicolas trên kênh DEV
Cập nhật thông báo của Nicolas trên kênh DEV


TOP SÀN GIAO DỊCH UY TÍN
Binance Đăng ký
Gate Đăng ký
MEXC Đăng ký
Houbi Đăng ký
Bybit Đăng ký