Pi2 Day 2020
Pi2 Day 2020

Hôm nay Core Team Pi Network đã cập nhật thông báo chính thức trên màn hình chính ứng dụng Pi Network, các bạn bấm vào READ MORE để đọc nội dung nhé!

#Pi2gether
#Pi2getherNội dung bản Tiếng Anh

Pi2 Day is Coming!

As some of our early Pioneers may remember, we also celebrate June 28 as Pi2 Day (3.14 multiplied by 2 is 6.28). Part of the reason why we celebrate Pi2 Day is that it coincides with the end of the 2nd quarter of the year, and part is for us to share a community activity together. For example, last year, the community came together to create and vote on Pi slogans.

This year, we will celebrate Pi2 Day with a social media activity so that we can have some community fun as an exciting addition to the recent serious updates on the platform and the node. We’re thinking of having a Pi picture/video frame on Facebook for Pioneers to add to their profile pictures or video stories on Facebook, as a way for us to celebrate #Pi2gether on 6/28 (pronounced Pi Together). The Core Team is currently iterating on a few designs for the Facebook Camera frame and will publish the final frame design and announce more instructions on or around 6/28. Check back on June 28th as we get ready to share #Pi2gether!

By the way, #Pi2gether was one of the top slogans coming out of 6/28 in 2019, proposed by many different Pioneers.


Tạm dịch ra Tiếng Việt

Ngày Pi2 đang đến!

Như một số Người tiên phong đầu tiên của chúng tôi có thể nhớ, chúng tôi cũng kỷ niệm ngày 28/6/2019 là ngày Pi2 năm 2019 (3,14 nhân với 2 là 6,28). Một phần lý do tại sao chúng tôi kỷ niệm ngày Pi2 là vì nó trùng vào cuối quý 2 của năm và một phần là để chúng tôi chia sẻ một hoạt động cộng đồng với nhau. Chẳng hạn, năm ngoái, cộng đồng đã cùng nhau sáng tạo và bỏ phiếu cho các khẩu hiệu của Pi.

One Pi One World

Năm nay, chúng tôi sẽ kỷ niệm ngày Pi2 bằng một hoạt động truyền thông xã hội để chúng tôi có thể có một số niềm vui cộng đồng như một sự bổ sung thú vị cho các bản cập nhật quan trọng gần đây trên nền tảng và Node Pi.

Chúng tôi đang nghĩ đến việc có một khung hình ảnh hoặc video Pi trên Facebook để tất cả người tiên phong thêm vào hình ảnh hồ sơ hoặc câu chuyện video của họ trên Facebook, như một cách để chúng tôi kỷ niệm #Pi2gether vào ngày 28/06 (phát âm là Pi Together).

Core Team hiện đang thử nghiệm trên một vài mẫu thiết kế cho khung Camera Facebook và sẽ xuất bản thiết kế khung cuối cùng và thông báo thêm hướng dẫn vào hoặc khoảng ngày 28/06. Kiểm tra lại vào ngày 28 tháng 6 khi chúng tôi sẵn sàng chia sẻ #Pi2gether!

Nhân tiện, #Pi2gether là một trong những khẩu hiệu hàng đầu ra đời vào ngày 28/06/2019, được đề xuất bởi nhiều Người tiên phong khác nhau trên toàn thế giới!

Don’t Stop

Invitatione code: freeman291187
Invitatione code: freeman291187

 
Hãy cho chúng tôi một lượt thích hoặc chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Đăng ký các kênh mạng xã  hội của chúng tôi để cập nhật tin tức mới nhất!

avatar
  Nhận thông tin qua email  
Nhận thông báo cho